Odabir pisma
O ŠKOLI

Već decenijama se trudimo da pomognemo svima Vama koji iz mnogobrojnih razloga niste uspeli da završite osnovnu školu na vreme. Pozovite nas i zakoračite sigurnim koracima u svoju novu budućnost.

Vojvode Milenka br. 33, Beograd

011/2659290, 011/26-44-790

djusal@yahoo.com

 

O Programu FOOO

grb
Osnovno obrazovanje odraslih je koncipirano i ostvaruje se po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: FOOO) i omogućava dostupnost i svrsishodnost osnovnog obrazovanja populaciji odraslih. FOOO je organizaciona i programska celina u sistemu formalnog obrazovanja u kojoj odrasli stiču osnovno obrazovanje primereno njihovim potrebama, mogućnostima učenja i potrebama tržišta rada.
Uz osnovno obrazovanje, odraslima je omogućeno da steknu i odgovarajuću osposobljenost putem obuke.
Školski tim koji realizuje program osnovnog obrazovanja odraslih čine,  nastavnici, stručni saradnici, direktor i andragoški asistent , koji su posebno obučeni kroz obavezni program obuke za ostvarivanje programa osnovnog obrazovanja odraslih.
Osnovno obrazovanje odraslih, po modelu FOOO, traje tri godine i ostvaruje se u tri ciklusa u trajanju od po godinu dana.
U prvom ciklusu stiču se osnove funkcionalne pismenosti, u drugom i trećem – osnove opšteg obrazovanja i stručne kompetencije. Stručne kompetencije stiču se putem obuke kao jednog od oblika osposobljavanja zasnovanog na standardima rada i potrebama tržišta rada.

 

 

 

Novine sadržane u programu FOOO

 

 

Kao celoviti pristup obrazovanju odraslih model funkcionalnog osnovnog obrazovanja predstavlja novinu na konceptualnom planu i planu ostvarivanja:

 • FOOO traje tri godine, u odnosu na dosadašnje četvorogodišnje osnovno obrazovanje odraslih;
 • FOOO se ostvaruje u tri ciklusa u trajanju od po godinu dana tako da se u prvom stiče osnovna funkcionalna pismenost, u drugom – osnova opšteg obrazovanja, a u trećem – osnove ključnih i stručnih kompetencija;
 • model FOOO obuhvata i obuke kao jedan od oblika stručnog obrazovanja zasnivanog na standardima rada i potrebama tržišta rada;
 • nastavni plan i program FOOO zasnovan je na ishodima koji omogućavaju razvoj znanja, veština i vrednosnih stavova neophodnih za kvalitetan i odgovoran život i rad u savremenom društvu;
 • integrisan nastavni plan i program FOOO sadrži: međusobno povezane cikluse, međusobno povezano opšte obrazovanje i obuke, definisane opšte ishode koji se ostvaruju u svim predmetima i modulima, uzajamno povezane i funkcionalno racionalizovane sadržaje različitih predmeta, funkcionalno povezane opšte i praktične sadržaje, horizontalno i vertiklano povezane predmete i module;
 • novi predmeti i moduli u programu (Preduzetništvo, Digitalna pismenost, Odgovorno življenje u građanskom društvu i moduli – Životne veštine i Primenjene nauke i 30 programa obuka i njihovi ispiti);
 • organizacioni oblik rada u FOOO je redovna nastava;
 • organizacija nastave prilagođena potrebama i mogućnostima polaznika (nastava u bloku, za vreme vikenda, večernja nastava, sezonsko i dnevno prilagođavanje potrebama polaznika);
 • uvažavanje specifičnosti potreba polaznika prilikom upisivanja u školu i ostvarivanja programa FOOO i procenjivanje potrebe za individualizaciju i način organizacije rada;
 • uvažavanje specifičnosti različitih ciljnih grupa kroz način ostvarivanja programa;
 • dužina trajanja časa od 30 minuta;
 • organizovanje odraslih u odeljenja tako da se proverava optimalnost broja polaznika;
 • uvođenje andragoškog asistenta i programa obuke za njegovo osposobljavanje;
 • obučenost nastavnika za rad sa odraslima i za ostvarivanje funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih;
 • izrada priručnika za nastavnike za prvi, drugi i treći ciklus, za obuke u stručnom obrazovanju, za osnovne andragoške veštine i izrada materijala za nastavu i učenje za svaki predmet i modul, namenjenih nastavnicima i polaznicima;
 • ostvarivanje intersektorske saradnje u pružanju podrške ostvarivanju modela FOOO i veći obuhvat odraslih osnovnim obrazovanjem;
 • uspostavljanje i funkcionisanje školskog tima za ostvarivanje FOOO da bi se obezbedila njegova održivost.