О ШКОЛИ

Већ деценијама се трудимо да помогнемо свима Вама који из многобројних разлога нисте успели да завршите основну школу на време. Позовите нас и закорачите сигурним корацима у своју нову будућност.

Војводе Миленка бр. 33, Београд

011/2659290, 011/26-44-790

djurosalajsooo@gmail.com

 

О Програму ФООО

grb
Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: ФООО) и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих. ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада.
Уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну и одговарајућу оспособљеност путем обуке.
Школски тим који реализује програм основног образовања одраслих чине,  наставници, стручни сарадници, директор и андрагошки асистент , који су посебно обучени кроз обавезни програм обуке за остваривање програма основног образовања одраслих.
Основно образовање одраслих, по моделу ФООО, траје три године и остварује се у три циклуса у трајању од по годину дана.
У првом циклусу стичу се основе функционалне писмености, у другом и трећем – основе општег образовања и стручне компетенције. Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног од облика оспособљавања заснованог на стандардима рада и потребама тржишта рада.

 

 

 

Новине садржане у програму ФООО

 

 

Као целовити приступ образовању одраслих модел функционалног основног образовања представља новину на концептуалном плану и плану остваривања:

 • ФООО траје три године, у односу на досадашње четворогодишње основно образовање одраслих;
 • ФООО се остварује у три циклуса у трајању од по годину дана тако да се у првом стиче основна функционална писменост, у другом – основа општег образовања, а у трећем – основе кључних и стручних компетенција;
 • модел ФООО обухвата и обуке као један од облика стручног образовања засниваног на стандардима рада и потребама тржишта рада;
 • наставни план и програм ФООО заснован је на исходима који омогућавају развој знања, вештина и вредносних ставова неопходних за квалитетан и одговоран живот и рад у савременом друштву;
 • интегрисан наставни план и програм ФООО садржи: међусобно повезане циклусе, међусобно повезано опште образовање и обуке, дефинисане опште исходе који се остварују у свим предметима и модулима, узајамно повезане и функционално рационализоване садржаје различитих предмета, функционално повезане опште и практичне садржаје, хоризонтално и вертиклано повезане предмете и модуле;
 • нови предмети и модули у програму (Предузетништво, Дигитална писменост, Одговорно живљење у грађанском друштву и модули – Животне вештине и Примењене науке и 30 програма обука и њихови испити);
 • организациони облик рада у ФООО је редовна настава;
 • организација наставе прилагођена потребама и могућностима полазника (настава у блоку, за време викенда, вечерња настава, сезонско и дневно прилагођавање потребама полазника);
 • уважавање специфичности потреба полазника приликом уписивања у школу и остваривања програма ФООО и процењивање потребе за индивидуализацију и начин организације рада;
 • уважавање специфичности различитих циљних група кроз начин остваривања програма;
 • дужина трајања часа од 30 минута;
 • организовање одраслих у одељења тако да се проверава оптималност броја полазника;
 • увођење андрагошког асистента и програма обуке за његово оспособљавање;
 • обученост наставника за рад са одраслима и за остваривање функционалног основног образовања одраслих;
 • израда приручника за наставнике за први, други и трећи циклус, за обуке у стручном образовању, за основне андрагошке вештине и израда материјала за наставу и учење за сваки предмет и модул, намењених наставницима и полазницима;
 • остваривање интерсекторске сарадње у пружању подршке остваривању модела ФООО и већи обухват одраслих основним образовањем;
 • успостављање и функционисање школског тима за остваривање ФООО да би се обезбедила његова одрживост.